Prohlášení Fon­du 19/29 v sou­vis­losti se zvýšeným nát­lakem na nov­inářské pro­jek­ty v Rusku

Sdružení investigativních novinářů — Fond 19/29 je mezinárodní nezisková organizace založená v Praze v roce 2015 (IČ: 04222792).

Spolupracu­jeme s kol­e­gy z celého svě­ta, kteří s námi sdíle­jí společné hod­no­ty ukotvené
  • v článku 19 Všeobec­né deklarace lid­ských práv: „o právu na svo­bo­du přesvědčení a pro­je­vu, které zahrnu­je prá­vo vyh­ledá­vat, při­jí­mat a rozšiřo­vat infor­ma­ce a myšlenky jakýmikoli prostřed­ky a bez ohle­du na hranice“;
  • v článku 29 Ústavy Ruské fed­er­ace — „o právu každého svo­bod­ně vyh­ledá­vat, při­jí­mat, přenášet, pro­duko­vat a šířit infor­ma­ce jakýmkoli zákon­ným způsobem“;
  • v článku 17 Listiny zák­lad­ních práv a svo­bod České republiky.

 

 Statutární cíle:

- posky­to­vat nezávis­lým nov­inářům odbornou, finanční a právní pod­poru při prove­dení vyšetřování;

- pomo­ci nov­inářům a inves­tiga­tivním blogerům rozví­jet pro­fe­sionál­ní doved­nos­ti a využí­vat mod­erní tech­nolo­gie; spo­jo­vat poten­ciál pro­fe­sionál­ní a občan­ské žur­nal­is­tiky pro zvýšení úrovně vyšetřování;

- sle­dovat stav úřed­ních vyšetřování trest­ných činů pro­ti novinářům;

- sle­dovat pří­pady porušování práv inves­tiga­tivních nov­inářů a mon­i­torovat pří­pady bránění nov­inářům v získávání infor­ma­cí od vlád­ních agentur;

- rozví­jet spoluprá­ci inves­tiga­tivních nov­inářů z celého světa;

- orga­ni­zo­vat přeshraniční vyšetřování pří­padů korupce a trest­ných činností.

 

Fond 19/29 je součástí Globál­ní sítě inves­tiga­tivních nov­inářů (Glob­al Inves­tiga­tive Jour­nal­ist Net­work — GIJN) a spolupracu­je s mez­inárod­ní vyšetřo­vací zpravo­da­jsk­ou orga­ni­za­cí Pro­jekt hlášení orga­ni­zo­vaného zločinu a korupce (Orga­nized Crime and Cor­rup­tion Report­ing Project — OCCRP).

Tým Sdružení

Spoluza­k­la­da­tel a ředi­tel Sdružení

Spoluza­k­la­datel­ka a vedoucí pro­gramů Sdružení

Naše projekty:

Škola vyšetřovatelů

2015 — dosud. Bez­plat­né sem­i­náře a mas­ter classy v regionech Rus­ka pro blogery, občan­ské aktivisty a nov­ináře, kteří se chtějí naučit pra­co­v­at s vyšetřo­vací tech­nikou nebo zdokon­alit své doved­nos­ti, lépe se vyzná­vat v právních aspek­tech čin­nos­ti inves­tiga­tivního nov­ináře s ohle­dem na rych­le se měnící rusk­ou leg­isla­tivu, ovlá­dat nové tech­nolo­gie a efek­tivně kom­bi­no­vat možnos­ti pro­fe­sionál­ní a občan­ské žurnalistiky.

Člen­ové týmu Sdružení Nadace 19/29 provádějí školení v různých městech Rus­ka i v Praze. V posled­ních letech se takové sem­i­náře kon­aly v Moskvě, Petrohradu, Machačkale a Gunibu (Dagestán), Jakut­sku, Voroněži, Vladimiru, Stavropolu, Kazani, Podol­sku, Tom­sku, Kyzy­lu, Nižně­var­tovsku, Kalin­ingradu, Petroza­vod­sku, Per­mu, Novosi­birsku a dalších městech a regionál­ních cen­trech. Na školeních před­náší před­ní ruští a zahraniční inves­tiga­tivní nov­ináři, kole­gové z mez­inárod­ní vyšetřo­vací zpravo­da­jské orga­ni­zace Pro­jekt hlášení orga­ni­zo­vaného zločinu a korupce (Orga­nized Crime and Cor­rup­tion Report­ing Project — OCCRP), odborní­ci v oblasti dig­itál­ní bezpečnos­ti a nejlepší právní­ci z Cen­tra pro ochranu mediál­ních práv. Po ozná­mení dalšího sem­i­náře zašlou zájem­ci o účast své živ­o­topisy a moti­vační dopisy orga­nizá­torům. Každého školení se zúčast­ní až 15 lidí. Člen­ové týmu Sdružení i nadále udržu­jí kon­takt s účast­níky a dáva­jí jim konzul­tace ohled­ně jejich projektů.

Za nových pod­mínek, které vznikly v sou­vis­losti s pan­demií Covid-19, se vyvíjí pro­gram webinářů, který umožní uprav­it již nastíněné plány a rozšířit příleži­tosti pro poten­ciál­ní účastníky.

Investigativní žurnalistika. Restartování.

2018–2019. Společný pro­jekt s mez­inárod­ní vyšetřo­vací zpravo­da­jsk­ou orga­ni­za­cí Pro­jekt hlášení orga­ni­zo­vaného zločinu a korupce (Orga­nized Crime and Cor­rup­tion Report­ing Project — OCCRP). Jed­ná se o osm tří­den­ních a dvouden­ních bez­plat­ných školení v Moskvě, Petrohradu, Jekatěrin­bur­gu, Voroněži, Novosi­birsku a regionech Rus­ka v rám­ci pro­gra­mu „Inves­tiga­tivní žur­nal­is­ti­ka: nové výzvy, trendy, nástroje“.

Pro­jekt je určen mladým regionál­ním nov­inářům pracu­jícím v tradičních a online médiích a také občan­ským aktivistům, kteří se snaží zvlád­nout složi­tosti pro­tiko­rupčních vyšetřování. Cílem je rozšířit příleži­tosti pro rozvoj mod­erní inves­tiga­tivní žur­nal­is­tiky v ruských regionech s přih­léd­nutím k nejlepším svě­tovým pos­tupům, zlepšit kval­i­tu vyšetřování, seznámit účast­níky s nový­mi trendy a per­spek­ti­va­mi, které otevíra­jí přeshraniční vyšetřování a součin­nost nov­inářů z různých zemí. Mul­ti­mediál­ní tech­niky, práce s videem a rozsáh­lý­mi data­báze­mi, speci­fi­ka vyšetřování s využitím otevřených zdro­jů, zák­la­dy fyz­ické, právní a dig­itál­ní bezpečnos­ti vyšetřo­vatele v nepřá­tel­ském prostředí — to vše bylo zahrnu­to do pro­gra­mu, v jehož rám­ci se o své znalosti a zkušenos­ti podělili nejlepší ruští pro­fe­sionálové, kteří spolupra­co­v­ali na pro­jek­tech OCCRP.

Regionál­ní nov­ináři a občanští aktivisté dostali příleži­tost posílit hor­i­zon­tál­ní vaz­by v Rusku a cítit se součástí mez­inárod­ní odborné komu­ni­ty. Větši­na účast­níků pro­gra­mu v součas­né době spolupracu­je s nezávis­lý­mi fed­erál­ní­mi a regionál­ní­mi médii nebo pracu­je na vlast­ních inter­ne­tových projektech.

Investigativní žurnalistika. Bolavá místa v regionech.

2016–2017. Pro­gram pro inves­tiga­tivní nov­ináře z ruských regionů, kteří chtějí rozšířit své vyšetřo­vací schop­nos­ti, zvlád­nout nové mediál­ní tech­nolo­gie, efek­tivně využí­vat data­báze a zvýšit svou vlast­ní bezpečnost během vyšetřování, a to včet­ně bezpečnos­ti na inter­ne­tu. Sem­i­náře v Moskvě a Praze vedli zkušení inves­tiga­tivní nov­ináři ze Sdružení — Fond 19/29, novin Nova­ja Gaze­ta (Nové noviny, Rusko), novin Vědo­mosti (Zprávy, Rusko) a čeští kole­gové spolupracu­jící na pro­jek­tech OCCRP.

Zájem­ci o účast na pro­gra­mu museli nejdříve zaslat orga­nizá­torům své živ­o­topisy a moti­vační dopisy. Ti, jejichž aplikace byly vybrány, pre­sen­to­vali téma­ta, která by chtěli vyšetřo­vat v rám­ci pro­jek­tu. V období mezi inter­ak­tivní­mi work­shopy účast­ní­ci pra­co­v­ali na svých témat­e­ch pod vedením kurá­torů — redak­torů ze Sdružení – Fond 19/29. Nejlepší vyšetřování byla pub­liková­na v ruských médiích spe­cial­izu­jících se na ten­to žánr.

Geografie našich akcí: